สกว. ชี้ผลวิจัยเด็กไทย " คิด-วิเคราะห์ " ต่ำกว่าเกณฑ์

สกว. เผยผลวิจัยเด็กไทยมีความสามารถการคิดวิเคราะห์ต่ำ สอดคล้องกับผลการประเมิน PISA
จัดไทยอยู่อันดับ 55 จาก 72 ปท.ทั่วโลก

         วันที่ 13 ธ.ค. 59 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดแถลงข่าวหลังผลการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment) หรือ PISA ของไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 55 จาก 72 ประเทศ ลดอันดับลงจาก 3 ปีที่แล้ว ขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนมีอันดับดีขึ้น โดยระบุว่า จากงานวิจัยศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย สามารถยืนยันว่า ผลการประเมิน PISA เป็นจริง คือนักเรียนไทยมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ต่ำ ถือเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากร รองรับ thailand 4.0

         รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. ระบุ งานวิจัยดังกล่าวใช้แบบทดสอบ PISA เป็นแบบคำถามประเมินการรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนใน 3 ระดับชั้น คือประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และปวช.ปีที่1 จากกลุ่มนักเรียนตัวแทน 6,235 คน พบว่า ผลการวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ำจริง โดยใน100คน มีนักเรียนเพียง 2 คน เท่านั้น ที่ได้คะแนนการประเมินมากกว่า 60% ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ พบว่า ผลการเรียนในโรงเรียนยิ่งสูงความสามารถในการคิดวิเคราะห์กลับต่ำ เช่นเดียวกับการดูโทรทัศน์หากนักเรียนดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน ก็จะมีการคิดวิเคราะห์ที่ต่ำกว่านักเรียนที่ใช้เวลาดูโทรทัศน์น้อยกว่า

         ขณะที่ปัจจัยเรื่องการศึกษาของบิดามารดา สถานที่ตั้งของสถานศึกษาในเมืองหรือชนบท และการเล่นอินเตอร์เน็ตไม่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ทั้งหมดนี้ จึงสะท้อนถึงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งควรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น และคาดการณ์ว่าอาจส่งผลให้อัตราการเรียนพิเศษด้านวิชาการลดลงด้วย

         ด้านรศ.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุ การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดในนักเรียนไทย จะต้องเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน กระตุ้นให้มีการใช้ความคิดเชิงเหตุผล และใช้กระบวนการถามคือสอน โดยให้ครูทำหน้าที่เป็นโค้ชตั้งคำถามให้นักเรียนได้คิด รวมถึงต้องสร้างบรรยากาศการเรียนให้เด็กเกิดความรู้สึกปลอดภัยจากระบบอำนาจ ซึ่งเป็นการกดศักยภาพของนักเรียน ขณะที่นักเรียนจะต้องฝึกการเขียนให้มากขึ้น ทั้งการขยายความและย่อความจับประเด็น เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และควรสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ดังที่มีการดำเนินการในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 4ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า นักเรียนมีประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น

         ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวด้วยว่า หากสนับสนุนให้มีการดำเนินการในลักษณะโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้ทั่วประเทศ จะสามารถแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำผลวิจัยเสนอต่อซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษาต่อไป

         ที่มา : www.tnnthailand.com
         13 ธ.ค. 2559

Tags: รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัยให้จนกว่าจะผ่าน ปรึกษางานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน จ้างทําวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล

เรียบเรียงข้อมูลเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์และการศึกษา เท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

รับวิเคราะห์ข้อมูล.com  ©  รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับงานคีย์ข้อมูล SPSS