ฐานข้อมูลงานวิจัย

แหล่งสืบค้นข้อมูล

แผนที่จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนผู้เยี่ยมชม ^^

ปรับปรุงล่าสุด
การวิเคราะห์ข้อมูล

          ในปัจจุบันการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา จะต้องมีการทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ Thesis หรือ Dissertation เพื่อนำเสนอขอรับปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ในสถาบันที่ศึกษาอยู่ ตลอดจนการทำวิจัยของนักวิจัยที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ หรือนักวิชาการขั้นชำนาญการ นักวิชาการขั้นเชี่ยวชาญ เพื่อขอเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลในสายงานที่กำลังปฏิบัติทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

          แต่ในการทำวิจัยข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเชิงปริมาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยผู้วิจัยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมีอยู่ด้วยกันหลายโปรแกรม ซึ่งโปรแกรม SPSS ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องมาจากใช้งานได้ง่าย และสามารถหามาใช้ได้ง่าย

บทที่ 1 บทนำ
1. ความหมายของสถิติ
2. ประเภทของสถิติ
3. ระดับการวัด
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5. ตัวแปร
6. ชนิดของตัวแปร
7. สมมติฐาน
8. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
9. การเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
10. การพิจารณาความมีนัยสำคัญทางสถิติ
11. แฟ้มที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล
12. การใช้ภาษาไทยในโปรแกรม SPSS 10.0 for Windows
13. การนิยามตัวแปร
14. การบันทึกแฟ้มข้อมูล
15. การเปิดแฟ้มข้อมูล
16. การวิเคราะห์ข้อมูล
17. การปิดโปรแกรม

บทที่ 2 การแจกแจงความถี่สถิติพื้นฐาน
1. การแจกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐาน
2. การหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
3. การหาค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มย่อย
4. การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง

บทที่ 3 การจัดกระทำกับข้อมู
1 การแปลงค่าข้อมูล
2 การเลือกข้อมูล
3 การเพิ่มลดข้อมูล
4 การรับข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลชนิดอื่น

บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : t-test
1. การวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับประชากร หรือค่าคงที่ในทฤษฎี
2. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน
3. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน

บทที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว บทที่ 6 การคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์
1. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
2. สหสัมพันธ์แยกส่วน

บทที่ 7 การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
1. การหาอำนาจจำแนกโดยใช้ t-test
2. ความเชื่อมั่น
3. การหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
4. การวิเคราะห์ข้อสอบเลือกตอบ (p, r, delta)
5. การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย (p, r)

บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง
บทที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
1. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
3. การทดสอบนัยสำคัญ
4. วิธีการคัดเลือกตัวแปร
5. SPSS for Windows
6. การคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Blockwise Selection

บทที่ 10 การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์
1. กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว
2. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน
3. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
4. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน
5. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน

บทที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
บทที่ 12 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นบางประการของสถิติ
1. คะแนนจะต้องมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
2. ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน
3. ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
4. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน

บทที่ 13 การวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง
1. รูปแบบสุ่มสมบูรณ์
2. รูปแบบกลุ่มสุ่ม
3. รูปแบบแฟคทอเรียล
4. Nested Design
5. รูปแบบจัตุรัสลาติน
6. Split-Plot Design
7. รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
8.รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated Measure Design)

บทที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จำแนกประเภท
บทที่ 15 การจัดกระทำกับตาราง Output ใน SPSS 10.0 for Windows
1. การเลือกรูปแบบตาราง
2. การสลับแถวและสดมภ์
3. การตัดสดมภ์ที่ไม่ต้องการออก
4. การเปลี่ยนแปลงลักษณะตาราง
5. การจัดตำแหน่งของค่าในตาราง
6. การกำหนดแบบอักษรให้กราฟ
7. การนำตารางผลการวิเคราะห์ไปใส่ในเอกสาร MS Word

บทที่ 16 การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลนำเข้าที่อยู่ในรูปของเมตริก
บรรณานุกรม

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับสรุปงานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน จ้างทําวิจัย ปรึกษางานวิจัย รับทําสารนิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับ วิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
รับวิเคราะห์ข้อมูล.com  ©  รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับงานคีย์ข้อมูล SPSS