รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับปรึกษาสถิติ รับแก้ไขงานวิจัย

เรายินดีให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา อธิบายงานวิจัย แนะนำ ส่วนประกอบที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานวิจัยด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ วิจัยทางการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา ฯลฯ

การทำงานวิจัยเป็นการค้นคว้าหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Systematic) มีองค์ประกอบใน การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาความสำคัญของปัญหา เพื่อศึกษาวิจัยเฉพาะทางเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น วิธีบำรุงเส้นผมให้สวยและมีสุขภาพดี ใช้วิธีค้นคว้าหาคำตอบ เป็นจริงหรือเท็จ ที่ผู้หญิงใส่แว่นแล้วสวย ศึกษาค้นคว้าตามหลักการทำวิจัย ยึดถือตามระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล อาจใช้สถิติขั้นสูง Multiple Regression , Factor Analysis , Path Analysis หรือใช้สถิติ Cluster Analysis , One - Way ANOVA , Pearson's Correlation, Chi-Square วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS หรือโปรแกรม STATA ก็แล้วแต่ความสะดวก ตามที่เรากำหนดวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ

รับปรึกษาทำวิจัย รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ พร้อมแนะนำ อธิบายให้ท่านเข้าใจ ครอบคลุมทุกสาขา เรารับประกันผลงานความเป็นมืออาชีพของทีมวิจัยจากคณาจารย์ปริญญาเอกที่มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ทำงานวิจัยมากกว่า 20 ปี เราช่วยท่านแก้ไขปัญหาการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ให้ท่านปิดเล่มได้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ทันเวลา ราคาถูก ไม่แพง บริการของเรา ... อ่านเพิ่มเติมที่นี่