เรา คือ ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษางานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ป. โท - ดุษฎีนิพนธ์ เราเชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม STATA , SPSS , LISREL , AMOS , EViews และ Mplus

#

เรายินดีให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษางานวิจัย พรี อธิบายขั้นตอนทำงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ป.โท - เอก แนะนำส่วนประกอบที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขา งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ (MBA) การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management) การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management) รับทำวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา เศรษฐศาสตร์ (Economics) ฯลฯ

เราบริการรับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม STATA , SPSS , LISREL , AMOS , EViews , Mplus และอื่น ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย กำหนดใช้วิเคราะห์ข้อมูล STATA หรือ วิเคราะห์ข้อมูล SPSS ทางสถิติขั้นสูง ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ทำวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาล เป็นต้น โดยชี้แจง วัตถุประสงค์งานวิจัย สมมติฐานงานวิจัยที่กำหนดมาให้ทราบ เพื่อทางเราตรวจสอบทำความเข้าใจเนื้องาน ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ตามรายละเอียดของตัวแปร หรือข้อมูลที่กำหนดมา

เรายินดีให้คำปรึกษางานวิจัย ไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำงานวิจัยอื่น ๆ ทําวิทยานิพนธ์ ป.โท ดุษฎีนิพนธ์ แนะนำส่วนประกอบที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ การออกแบบงานวิจัย แบบสอบถาม ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความงานวิจัย รวมถึงเนื้อหาที่ต้องใช้รับวิเคราะห์ข้อมูล Spss รับวิเคราะห์ข้อมูล STATA ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

#

* ปรึกษางานวิจัย ฟรี หัวข้อทำวิจัย
* บทนำ ความสำคัญของปัญหา
* คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย
* ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
* แบบสอบถาม ออกแบบเครื่องมือวิจัย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
* วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ อภิปรายผล สรุปผล
* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
* การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time series Analysis)
* การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)
* การวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis)
* การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
* การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

รับแก้ไขงานวิจัย
รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ ฟรี

รับงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

* รับเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal Research) ไทย / อังกฤษ
* รับค้นคว้าทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเทศ / ต่างประเทศ
* รับสร้างข้อมูลแบบสอบถาม / รับคีย์ข้อมูล
* รับวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบหาค่า IOC
* รับวิเคราะห์ข้อมูล หาค่า Reliability (Alpha)

* รับวิเคราะห์ STATA อธิบายผล (บทที่ 4)
* รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ทําวิจัยบทที่ 4
* สรุปงานวิจัย อภิปรายผล ทําวิจัยบทที่ 5
* เขียนบทคัดย่อ ไทย / อังกฤษ
* เขียนบทความวิจัย / บทความวิชาการ
* รับแปลเอกสาร อังกฤษ - ไทย

สอบถามโทร. 087-051-9898

Line: @รับวิเคราะห์ข้อมูล


เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค๊ด

งานด่วน ตรงเวลา มีคุณภาพ ราคาถูก
#